سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

پروژه ها

جلسات آنلاین بررسی کتاب «ترس، اضطراب و وحشت»

جلسات آنلاین بررسی کتاب «ترس، اضطراب و وحشت»

جلسات آنلاین بررسی کتاب«با استرس و فشارهای روانی و اجتماعی چه می‌توان کرد؟»

جلسات آنلاین بررسی کتاب«با استرس و فشارهای روانی و اجتماعی چه می‌توان کرد؟»

جلسات آنلاین بررسی کتاب «راز و رمز موفقیت»

جلسات آنلاین بررسی کتاب «راز و رمز موفقیت»

مسابقه کتابخانی تیر ماه

مسابقه کتابخانی تیر ماه