سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

انتشارات دانشگاه تهران

از چاپخانه تا کتابخانه: بررسی روش های چاپ و آماده سازی کتاب و مطبوعات

از چاپخانه تا کتابخانه: بررسی روش های چاپ و آماده سازی کتاب و مطبوعات

از چاپ سپاری تا کتابخوانی:آشنایی با شیوه های چاپ و مراحل آماده سازی کتاب و مطبوعات

از چاپ سپاری تا کتابخوانی:آشنایی با شیوه های چاپ و مراحل آماده سازی کتاب و مطبوعات