سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

ناهماهنگی شناختی

کی بود کی بود؟: چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه میکنیم؟

کی بود کی بود؟: چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه میکنیم؟