سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

آقاداود سید رسول

سرپرستی اثربخش در سازمانهای صنعتی خدماتی و اداری

سرپرستی اثربخش در سازمانهای صنعتی خدماتی و اداری