سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

الدر لیندا

اشنایی با هنر پرسشگری: بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی

اشنایی با هنر پرسشگری: بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی

مغالطه های پرکاربرد

مغالطه های پرکاربرد

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم