سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

اگن جرارد

فنون و مهارت های اساسی مشاوره: رویکرد مدیریت مشکل و تحول فرصت در یاریگری

فنون و مهارت های اساسی مشاوره: رویکرد مدیریت مشکل و تحول فرصت در یاریگری