سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

حبله رودی محمدعلی

جامع التمثیل: فرهنگ کهن امثال فارسی

جامع التمثیل: فرهنگ کهن امثال فارسی