سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

رحیمی سجاسی مریم

فلسفه اجتماعی: رویکرد تطبیقی آرا ابن خلدون و منتسکیو

فلسفه اجتماعی: رویکرد تطبیقی آرا ابن خلدون و منتسکیو