سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

(هه ژار) شرفکندی عبدالرحمن

فرهنگ کردی_فارسی

فرهنگ کردی_فارسی