سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

کندی پل

پیدایش و فروپاشی قدرت های بزرگ

پیدایش و فروپاشی قدرت های بزرگ

ظهور و سقوط قدرت های بزرگ: تحولات اقتصادی و کشمکش های نظامی در سالهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰

ظهور و سقوط قدرت های بزرگ: تحولات اقتصادی و کشمکش های نظامی در سالهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰